Utdrag ur protokoll med tillägg från Mellonath Daerons möte 15 i januari 1988, Utgårda Tideräkning.

MIDGÅRDA TIDERÄKNING diskuterades. Arawn delade ut en bunt papper i ämnet. Problem föreligger med att korrelera de midgårda och utgårda kalendrarna. Det vore önskvärt om Gillet, som urprungligen fastslog Forodrims kalender, kan efterforska och dokumentera vilka antaganden som gjorts, så att de kan publiceras.

Tillägg av Findegil:

[månne en stickreplik till avsutten gillesmästare som med snövitt glesnande hår stapplar fram ur kulissen och upplåter sin skälvande gammelmansstämma: "Jo, därom kan jag ge besked, om herrn så vill, ty jag var med" ?]

Det vore alltför djärvt att påstå att jag har kristallklara minnesbilder av de överväganden som fick bestämma utformningen av den första kalendern. Men jag är helt säker på vad som då togs till utgångspunkt för anpassningen mellan midgårdsk och gregoriansk tideräkning: det var uppgiften i appendix D att "our New Year's Day corresponded more or less to the Shire January 9", dvs annorlunda uttryckt att det gregorianska årets dag 1 motsvaras av dag 10 i kungs- och Fylkesräkningen ['The Shire Calendar']. Detta stämmer också hyfsat med uppgiften att "[t]he Númenoreans . . . . adhered to the custom of beginning the year in mid-winter", eftersom nyårsdagen (yestare, andrejul) enligt denna formel infaller dagen efter den gregorianska 22/12, det dygn då vintersolståndet åtminstone emellanåt (t.ex.1998) inträffar. Något mindre bra stämmer formeln med uppgiften att kungs- och Fylkesräkningens årsmitt (loende) "was intended to correspond as nearly as possible to the summer solstices". Eftersom den var dag nr 183, ger formeln som gregoriansk motsvarighet dag 174 (= 23/6, skottår 22/6), vilken normalt ligger två dygn senare än sommarsolståndet. Men denna diskrepans finns alltså redan i Tolkiens text och torde vara ofrånkomlig om man vill både att loende ska komma precis mitt i året och att nyårsdagen aldrig får infalla innan vintersolen "har vänt". Nya räkningens nyårsdag inföll på gamla stilens 25 súlime (= kungsräkningens dag 86 = gregorianska kalenderns dag 77, dvs 18/3 normalår, 17/3 skottår). Ringbärarnas födelsedag, 22 yavannie gamla stilen, blev i nya räkningen cormare, 30 yavannie, och motsvarar gregorianska kalenderns dag 257 (14/9 normalår, 13/9 skottår). Dessa korrespondenser iakttas vad jag kan se fortfarande i Forodrims kalender.

Appendix, september 2003, Utgårda Tideräkning

Saffran:

Ursäkta en kommentar/fråga från en okunnig hobbit (Angmar använder ingen midgårda kalender, utan enbart den gregorianska, så jag är inte helt bekant med den tideräkningen), men jag tycker att Tolkien själv är ganska otydlig i App D, bland annat genom att använda våra namn på månaderna, trots att han samtidigt säger att åren *inte* börjar vid samma tidpunkt. Han skriver faktiskt i princip att King's Reckoning- året vänder vid Mid-year, vilket jag har tolkat som sommarsolståndet, vilket i sin tur torde medföra att det börjar vid vintersolståndet.

Findegil:

Jag instämmer: framställningen i LR appendix D är inget mönster av klarhet. Jag kan tänka mig flera orsaker till det. Dels var ju Tolkien (som inte minst framgår av _The Peoples of Middle-earth_) nödsakad att stryka ner och koncentrera en hel del i manus till samtliga appendix. Dels var det uppenbart hans ambition att så långt som möjligt bibehålla en vitter stil och inte förlora sig i tekniska beskrivningar. Det gällde ju att upprätthålla illusionen av att han refererade från uråldriga handskrifter som delvis var fragmentariska och motsägelsefulla.

Jag har inte hittat något textställe som fastslår att kungsräkningens mittårsdag var identisk med dagen för sommarsolståndet (= 21 eller 22 juni i gregoriansk räkning). Däremot sägs det att numenoriterna från äldsta tider började sitt år vid midvintern. Nu är ju midvinter ett något porösare begrepp än vintersolståndet, så jag kan inte heller se att man på basis av just den uppgiften skulle kunna fixera kungsräkningens nyårsdag till ett bestämt datum.

Saffran:

Beträffande relationen till Shire-kalendern, som är en anpassning från Dúnedain-kalendern, så står det uttryckligen att Mid-year's Day var tänkt att motsvara sommarsolståndet så nära det var möjligt. Det stämmer dock inte om vårt nyår skulle infalla på den 9 Afteryule. Det infaller då snarare den 10 eller 11 Afteryule -- det varierar lite beroende på eventuella skottår osv.

Findegil:

Denna passus "It appears . . that Mid-year's Day was intended to correspond as nearly as possible to the summer solstices" är förvisso kryptisk, inte minst med tanke på att den direkt efterföljs av uppgiften om den 9 Afteryule som ekvivalent med vår nyårsdag . Texten är dock på denna punkt förkortad jämfört med första upplagan av LR, som på motsvarande plats har "It appears . . . that Mid-year's Day and Year's End were originally intended to correspond as nearly as possible to the summer and winter solstices, and still did so". Utgår man från den formuleringen, blir det genast klarare vad som avses med "as nearly as possible". Tydligen var det mera acceptabelt att mittårsdagen låg ett par dygn efter sommarsolståndet än att nyåret skulle hamna före vintersolståndet.

Ett genomgående drag i de midgårda kalendrarna är att astronomin får vika för symmetrin i allt utom solårets längd. Om året ska börja vid vintersolståndet, kan inte dess mittpunkt vara lika med dagen för sommarsolståndet, helt enkelt därför att tiden från vinter- till sommarsolstånd (21/22 dec till 21/22 juni) är ett par dagar kortare än tiden från sommar- till vintersolstånd. Hellre än att överge den symmetriska konstruktionen med 182 dagar på var sin sida om mittårsdagen nöjde man sig alltså med en approximativ korrespondens.